Pomoc a podpora

Často kladené otázky

+ -

Kedy a ako mi budú vrátené peniaze za vrátený tovar?

Hneď, ako sa tovar k nám dostane naspäť, dôjde k jeho kontrole našimi zamestnancami a pokiaľ je tovar v poriadku, najneskôr do 15 dní od doručenia k nám (obvykle je táto doba kratšia) vám zašleme peniaze na účet, ktorý uvádzate na protokole pre vrátenie tovaru. Preto je dôležité, dôkladne skontrolovať číslo účtu, ktorý uvádzate, aby peniaze prišli tam, kam majú.

+ -

Ako prebieha vrátenie tovaru?

Ak vám príde tovar, s ktorým nie ste spokojní, starostlivo ho, prosím, zabaľte spolu s visačkou a protokolom pre vrátenie, ktorý si môžete stiahnuť priamo tu: Protokol pre vrátenie tovaru. V protokole vypíšte všetky požadované informácie, uveďte číslo účtu v tvare IBAN a pribaľte ho do balíka s vráteným tovarom. Balík odporúčame poslať DOPORUČENE na adresu City Jeans OS Máj CI 45/123  Dubnica nad Váhom, 018 41. Pokiaľ balík nepošlete doporučene, nemáte ani vy ani my doklad o tom, že ste ho naozaj k nám zaslali a môže dôjsť k jeho strate na pošte. V tom prípade nie sme povinní vám vrátiť peniaze za tovar.

Ochrana osobných údajov

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto internetových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva vyššie uvedený predávajúci (v tomto článku ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverená spoločnosť Blueweb s.r.o., IČO: 46219765, so sídlom Štefánikova 13, 010 01 Žilina, emailový kontakt: obchod@blueweb.sk, tel.: 0908 164 185, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje eshopové riešenia spojené so zaistením riadnej prevádzky internetového obchodu (ďalej len „Sprostredkovateľ“).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa a poskytovateľov prepravných služieb v súvislosti s doručením objednaného tovaru.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Tovar a/alebo služby ponúkané v internetovom obchode nie sú určené pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa, meno a priezvisko Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je určený pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupu a/alebo zadaním otázky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia jej ohodnotenia nákupu alebo Dotknutou osobou zadanej otázky ku konkrétnemu produktu či službe, sú: meno a priezvisko, miesto bydliska (mesto).

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu a/alebo otázky (ktorá spolu s odpoveďou Prevádzkovateľa slúži aj ďalším zákazníkom pri získavaní bližších informácií o produktoch a službách) na stránkach Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár prehodnotenie nákupu a/alebo zadanie otázky nie je určený pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri využití služby Registrovaný zákazník

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom poskytnutia služby Registrovaný zákazník, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností spojených s využitím služby Registrovaný zákazník, ktorú by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služby Registrovaný zákazník.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje eshopové riešenia spojené so zaistením riadnej prevádzky internetového obchodu, teda aj s riadnym fungovaním služby Registrovaný zákazník.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Služba Registrovaný zákazník nie je určená pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

Obchodné podmienky

Internetový obchod www.cityjeans.sk rešpektuje práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu prináležia podľa zákona. Ustanovenia zmlúv, ktoré sú pre spotrebiteľa menej priaznivé, ako zákonné ustanovenia chrániace práva spotrebiteľov sú neplatné a namiesto nich platia tieto zákonné ustanovenia. Žiadne ustanovenia týchto pravidiel preto nevylučujú ani neobmedzujú práva spotrebiteľov podľa záväzných ustanovení zákona a prípadné pochybnosti budú vykladané ku prospechu spotrebiteľa. V prípade neúmyselnej nezhody ustanovení týchto pravidiel s vyššie uvedenými zákonnými ustanoveniami majú prednosť zákonné ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu cityjeans.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Onarbslo s.r.o., IČO 07120711, Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha (ďalej predávajúci), sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany predávajúceho a jej prijatím na strane kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im, zákazník bude priloženým dokumentom v objednávke ešte raz poučený o jeho právach. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho len prostredníctvom internetového obchodu www.cityjeans.sk

Predávajúci : Onarbslo s.r.o., IČO 07120711, Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha

Orgán dozoru

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných. podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky.

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.

- predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom a formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

- v prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu, ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo v závislosti na charaktere objednávky (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri vyššej cene objednávky, žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet. Tiež si predávajúci vyhradzuje právo na autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade neuskutočnenej autorizácie objednávateľom, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou,

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa,

- za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou,

- nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje:

-kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode cityjeans.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, a sú pre neho zrozumiteľné .

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú prevádzkovými možnosťami predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 24 hodín, pošta Vám zásielku doručí do 1-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

Po odoslaní vašej objednávky, Vám pošleme potvrdzujúci mail, v prípade, že Vám tovar do 3 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla zásielky, ju nájdeme a problém vyriešime.

Na prevzatie vašej objednávky budete mať 10 dní odo dňa doručenia na Vašu poštu.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode www.cityjeans.sk sú platné v čase objednania tovaru. Suma 0,- € nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar prosím neobjednávajte. Ceny a ponuka jednotlivých položiek tovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak to nie je uvedené v inom konkrétnom termíne a konkrétnej sume.

Cena tovaru je uvedená s DPH, predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR).

V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je odoslaná elektronicky na váš email uvedený v objednávke , a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. Platby za tovar a poštovné

DOBIERKA: Objednaný tovar zasielame kuriérom GLS na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky kuriérovi.

Poštovné (vrátane balného) pre každú samostatnú objednávku pri platbe na dobierku sú 3.90 € vrátane DPH.
Poštovné je uvedené vrátane balného.

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku kedykoľvek aj bez udania dôvodu.

V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 14-tich dní od stornovania objednávky.

Zrušenie objednávky realizujte prosím na telefónnom čísle 0949 874 401 alebo prostredníctvom e-mailu: eshop@cityjeans.sk

7. Vrátenie peňazí

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu  Onarbslo s.r.o., IČO 07120711, Cityjeans OS maj CI Dubnica nad Vahom 01841 . V originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa odporúča, aby kupujúci zasielal tovar späť prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená vrátane prepravných nákladov s pojených s odosielaním tovaru . Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo súvislosti s ňou , vrátane nákladov na dopravu , dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (predávajúci je teda povinný vrátiť spotrebiteľovi okrem kúpnej ceny tovaru aj ostatné súvisiace náklady ) bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bezodkladne po odstúpení od zmluvy spolu s faktúrou (pokladničným blokom) alebo jej kópiou. 

 8. Alternatívne riešenie sporov 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: eshop@cityjeans.sk

2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho... Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Orgán dozoru

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?ev... Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

9. Zákazník má podľa ZOS právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Európske spotrebiteľské centrum v SR (ESC v SR) . Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach https://www.esc-sr.sk .

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu cityjeans.sk, spoločnosť Onarbslo s.r.o., sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu cityjeans.sk.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie a evidencia objednávok . Prosíme všetky právnicke osoby, aby pri nákupe uviedli všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon. Klient má možnosť kedykoľvek súhlas odvolať a žiadať odstránenie svojich osobných údajov z databázy internetového obchodu cityjeans.sk. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že nikdy neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom spotrebiteľovi tretej strane. Jedinou výnimkou sú osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. 

9.Doprava a Platba 

Tovar vám bude doručený na DOBIERKU do 1-3 pracovných dní kuriérom prepravnej spoločnosti GLS. Kuriér Vás bude kontaktovať pred jej doručením a dodá Vám ju priamo na Vami uvedenú adresu.Tú je možné po dohovore s kuriérom zmeniť. Cena poštovného a balného sú 3,90 €. 

Poštovné je účtované podľa hodnoty Vašej objednávky a spôsobu platby:


Do 70 € (vrátane)SR Nad 70 €ČR
Dobierka3,90 €Zadarmo4 €
Osobný odberzadarmoZadarmoNIE

Po odoslaní vašej objednávky Vám pošleme potvrdzujúci mail. V prípade, že Vám tovar do 3 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla balíka sa pokúsime problém vyriešiť.

10. Ošetrovanie obuvi

Technický stav Vašej obuvi záleží od správnej starostlivosti .Tento proces je treba začať už od momentu nákupu tovaru.Odporúčame Vám ,aby nové topánky,ešte pred nosením poriadne na-impregnovať .

Pokiaľ ide o samotnú impregnáciu je potrebné rovnomerne model impregnovať prostriedkom ktorý je vhodný pre daný typ kože.Pred impregnáciou je potrebné sa uistiť že topánky nie sú mokré alebo vlhké.Po impregnácii je potrebné počkať pokiaľ impregnácia vsiakne ,následne impregnáciu opakujte .Impregnáciu je potrebné od času od času opakovať ,pokiaľ čistíme obuv na mokro po každom takom čistení je potrebné model impregnovať .Nezáväzne na starostlivosť a regulárnosť čistenia modelu časom , na skutok mechanického opotrebovania topánok alebo atmosferických vplyvov ,pôsobenie impregnátu čiastočne prestáva.Je to proces prirodzený ,čo nevyhnutne vedie k poklesu kvality obuvi a vo veľkej miere nezáväzný ani od kvality modelu .Preto je potrebné dbať o to aby prostriedky ktoré obuv chránia našu obuv boli najlepšej kvality ,obsahujúce správne zloženie .
To akú techniku a prostriedok použiť záleží od druhu kože.

Druhy kože a spôsob starostlivosti

Koža v obuvníckej terminológii určuje kože zvierat tj :krava,ovca,koza,ktorých štruktúra vlákien sa konzervuje pri garbovaní .Materiál takto špecifikovaný /koža/je najstarším materiálom w histórii módy používaným pri výrobe obuvi.Neopakovateľné vlastnosti kože ako:priedušnosť ,prepúšťanie vodnej pary,hromadenie vlhkosti,odolnosť proti trhaniu ,rozťahovanie a vrátenie do prvotnej formy určuje že do dnešného dňa je tento materiál najpopulárnejším a najviac ceneným materiálom v obuvníckom priemysle.

Koža je natoľko elastická že časom sa zdokonalili aj techniky garbovania .Triedenie takto upravenej kože rozlišujeme aspoň tucet .Pri našich radách Vám chceme predstaviť niekoľko najhlavnejších ,tak aby ste mohli použiť správne prostriedky ,vďaka čomu zachováte prvotný vzhľad aj vlastnosti modelu.

Koža hladká

Hladké kože sú spracúvané z vnútornej strany z tzv. strany lícovej.Povrch takej to kože môže byť nie len hladký ale aj bodkovaný,môže mať štruktúru lesklú alebo matnú.Žiaľ koža nie je materiálom super odolným na vplyv vonkajších podmienok a veľmi ľahko prepúšťa vodu Počas dažďového počasia rýchlejšiemu opotrebovaniu podliehajú taktiež kožené podrážky .Premočenú obuv je potrebné najprv d§kladne vysušiť.Po vysušeniu je potrebné obuv naimpregnovať a následne použiť pastu na topánky určenú pre tento povrch .Veľmi dôležité je vloženie výstuže do schnúcich topánok ,ktoré zabezpečí udržanie tvaru.

Nubuk a velúr

Nubuk a velúr sú to kože zrnisté alebo pretieraný .V nubuku vonkajšia strana je charakteristická krátkymi vláknami,pripomínajúcimi povrch broskyne Velúr zase na vonkajšej strane má jednotlivé elastické vlákna ,často je nazývaný ako ,,zamš"V prípade tohto typu kože odporúčame zakúpiť špeciálne kefky ktoré dokonale čistia taký to povrch kože ,samozrejme pri oboch spracúvaniach kože je dôležitá aj impregnácia .Na trhu sú dostupné impregnačné spreje.

Lakované kože

Lakované kože sú kože alebo materiály syntetické ktoré majú špeciálne pokrytý povrch lakom.Materiály tohoto typu majú rôzne vzory a štruktúry ,sú hladké , štruktúrované ,krčené, metalické alebo len lakované. V tomto type kože je veľmi dôležitá starostlivosť o obuv. Na trhu sú dostupné prostriedky ktoré zachovajú elasticitu obuvi . Lakovanú kožu odporúčame čistiť pomocou navlhčenej handričky Neodporúčame impregnáciu ,keďže impregnácia môže narušiť efekt lakovanej kože .Odporúčame špeciálne krémy na lakovanú kožu a flanelovú handričku.

Skóry Nappa i Brush

Sú to kože opracované z vonkajšej strany kože.V takom to procese opracovania je technika česania na základe ktorej dochádza k vysokému lesku povrchu .Kože tohto typu sú hladké a veľmi mäkké .Vzhľadom na ich jemnú štruktúru vymáhajú špeciálnu starostlivosť takú istú ako v prípade kože hladkej.Oplatí sa o takú to obuv starať , čistiť ju a impregnovať pravidelne.

Materiály syntetické

Tohto typu materiály povrchové sú produkované zo syntetických materiálov imitujúcich kože prírodné alebo povrch/štruktúru úplne novú.V prípade tohto typu materiálu pasta na ošetrenie kože nespĺňa svoju rolu,najjednoduchšia technika čistenia je mäkká navlhčená hubka.

Textilné materiály

Sú to materiály ktoré sú čoraz častejšie využívané nie len na výrobu oblečenia ale aj topánok Materiály sú používané pri výrobe letných modeloch ,ale w posledných rokoch aj vo večerných /spoločenských modeloch a pri modeloch každodenného používania .Pre starostlivosť takého to obuvia odporúčame na sucho vykefovať a zabezpečovať spraymi pre tento materiál .Odporúčame penové čističe ktoré osviežia farbu a vyčistí .Upozornenie : takú to obuv nie je možné prať ! Pokiaľ ide o tento materiál ,po zmoknutí topánok .odporúčame požiť napínak do topánok aby obuv nestratila svoj tvar .Ďalšie pravidlo pri takom materiáli je používanie obuváku pri obúvaní.

Dúfame že vyššie informácie Vám pomôžu aspoň trochu pri nákupe .Pokiaľ máte ďalšie otázky kľudne nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky na našej stránke nájdete kontaktné údaje .Pozývame Vás na nákup v našom internetovom obchode.

11. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis- protokol o zistených závadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.250/2007 je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov 

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. Tovar odporúčame posielať buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí  predávajúci 

Spiatočnú prepravu po vybavení reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k závade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej závady. V prípade, že závada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi chybný výrobok novým výrobkom alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, že bude závada tovaru neodstrániteľná a predávajúci nebude mať k dispozícii nový výrobok, zákazník si nebude želať podobný výrobok vráti sa zákazníkovi plná cena, ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskôr do 14 dní od vzniku nároku.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom,
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy) - pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,

- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ (kupujúci/objednávateľ) právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ (kupujúci/objednávateľ) môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi (kupujúcemu/objednávateľovi) nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ (kupujúci/objednávateľ) právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi (kupujúcemu/objednávateľovi), ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ (kupujúci/objednávateľ) nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ (kupujúci/objednávateľ) právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Doporučenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácii. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.

Priebežne sa môžete informovať o stave Vašej reklamácie na telefónom čísle 0949 874 401 cez pracovné dni od 09.00 do 15.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu eshop@cityjeans.sk

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu cityjeans.sk, spoločnosť Onarbslo s.r.o., sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu cityjeans.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie a evidencia objednávok . Prosíme všetky právnické osoby, aby pri nákupe uviedli všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon. Klient má možnosť kedykoľvek súhlas odvolať a žiadať odstránenie svojich osobných údajov z databázy internetového obchodu cityjeans.sk. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že nikdy neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom spotrebiteľovi tretej strane. Jedinou výnimkou sú osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Informácie o prevádzkovateľovi www.cityjeans.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.cityjeans.sk je:

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0949 874 401 alebo prostredníctvom e-mailu eshop@cityjeans.sk

Prevádzkovateľom e-shopu www.cityjeans.sk je:

Obchodné meno: Onarbslo s.r.o., IČO 07120711, Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha

Č. účtu: SK53 0200 0000 0043 4136 1451

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Telefonický kontakt: 0949 874 401 (každý pracovný deň od 9:00 do 15:00)

E-mailový kontakteshop@cityjeans.sk

Poštová adresa: (vrátenie tovaru , reklamácie a pošta)

Onarbslo s.r.o.,

OS Máj CI 45/123

Dubnica nad Váhom

018 41

Orgán dozoru

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Používanie materiálov zo stránky

© 2023 cityjeans.sk. Všetky práva sú vyhradené. Použitie obsahu, či častí , hlavne rozmnožovanie a šírenie fotografií, textov, obrázkov elektronickým, či mechanickým spôsobom je bez písomného súhlasu od spoločnosti Onarbslo s.r.o., prevádzkovateľa www.cityjeans.sk zakázané. 

Sledovanie zásielky

Vašu zásielku môžte sledovať tu : 

https://gls-group.eu/SK/sk/sledovanie-zasielok

Vrátenie tovaru a reklamácia

vratenie-tovaru-reklamacia.doc

+ -

Ako prebieha vrátenie tovaru?

Ak vám príde tovar, s ktorým nie ste spokojní, starostlivo ho, prosím, zabaľte spolu s visačkou a protokolom pre vrátenie, ktorý si môžete stiahnuť priamo tu: Protokol pre vrátenie tovaru. V protokole vypíšte všetky požadované informácie, uveďte číslo účtu v tvare IBAN a pribaľte ho do balíka s vráteným tovarom. Balík odporúčame poslať DOPORUČENE na adresu City Jeans OS Máj CI 45/123  Dubnica nad Váhom, 018 41. Pokiaľ balík nepošlete doporučene, nemáte ani vy ani my doklad o tom, že ste ho naozaj k nám zaslali a môže dôjsť k jeho strate na pošte. V tom prípade nie sme povinní vám vrátiť peniaze za tovar.

+ -

Kedy a ako mi budú vrátené peniaze za vrátený tovar?

Hneď, ako sa tovar k nám dostane naspäť, dôjde k jeho kontrole našimi zamestnancami a pokiaľ je tovar v poriadku, najneskôr do 15 dní od doručenia k nám (obvykle je táto doba kratšia) vám zašleme peniaze na účet, ktorý uvádzate na protokole pre vrátenie tovaru. Preto je dôležité, dôkladne skontrolovať číslo účtu, ktorý uvádzate, aby peniaze prišli tam, kam majú.

+ -

Ako zistím, že sa vrátený balík k vám dostal?

To, čo si k nám váš vrátený balík dostal, zistíte podľa podacieho čísla zásielky, ktorý je uvedený na podacom lístku z pošty. Pošta ponúka na svojej internetovej stránke službu Sledovanie zásielok. Tam sa dozviete, kde sa presne váš balík nachádza.  https://tandt.posta.sk/

+ -

Čo ak aj po uplynulej dobe 15 dní od doručenia balíku k nám, mi stále neprišli peniaze na účet?

V prvom rade je potrebné si skontrolovať váš účet (Internetbanking), aby ste sa uistili, že peniaze ešte naozaj neprišli. Stáva sa, že sumy menšie ako 20 € nie sú notifikované sms-kou. Ak zistíte, že sme vám peniaze naozaj ešte neposlali, ihneď nás kontaktujte buď na telefónne číslo +421 949 874 401 alebo na email eshop@cityjeans.sk a spoločne sa pokúsime nájsť príčinu nepripísania peňazí na váš účet a vyriešiť problém.

+ -

Ako prebieha výmena tovaru?

Ak sa stane, že vám nesadne veľkosť, strih či farba oblečenia alebo doplnkov, máte možnosť ho u nás bezplatne vymeniť. Výmena prebieha nasledovne:

1. Objednáte si nový tovar, za ktorý chcete vymeniť ten pôvodný a do poznámky k objednávke napíšete, že sa jedná o výmenu tovaru.

2. Nepoškodený tovar spolu s visačkou nám zašlete doporučene na adresu City Jeans OS Máj CI 45/123 Dubnica nad Váhom, 018 41. 

3. Po obdržaní vráteného balíka od vás, tovar skontrolujeme a odošleme vám novú veľkosť, farbu či iný druh tovar, ktorý ste si vybral/a.

+ -

Ako dlho trvá výmena či vrátenie tovaru?

Vždy sa snažíme splniť vaše požiadavky v čo najkratšom možnom čase. Maximálne nám to však môže trvať 14 dní.

+ -

Prišiel mi poškodený tovar, ako mám ďalej postupovať?

Pred odoslaním a zabalením balíka pre vás prebieha dôkladná kontrola tovaru. Avšak aj my sme ľudia a môže sa stať, že sa prehliadne určitý nedostatok a príde vám tovar s vadou. V takom prípade postupujte rovnako, ako pri vrátení tovaru.

+ -

Prišiel mi iný tovar, ako som si objednal/a, ako mám ďalej postupovať?

Naše balíky balia ľudia a nie stroje, naše produkty sa rýchlo obmieňajú a často sú aj veľmi podobné. Preto je možné, že občas dôjde k zámene tovaru a odoslaniu toho zlého k vám. V takom prípade sa vám ospravedlňujeme a prosíme vás,v čo najkratšom možnom čase nás kontaktujte na telefónne číslo +421 949 874 401 alebo na email eshop@cityjeans.sk a spoločne problém vyriešime k vašej spokojnosti.

Informácie o používaní cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Rad našich stránok používa súbory cookie, aby sme uchovali:

  • vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;
  • skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);
  • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.

Rovnako niektoré videá, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli.

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Používame aj iné súbory cookie?

Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookie poskytnuté podrobné údaje o ich použití. Komisia vás môže požiadať, aby ste súhlasili s uchovaním týchto súborov cookie.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Aké cookies používame?

  1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení.
  2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas.
  3. Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu.

Vaše voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

  1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
  2. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa daj využiť riešenia tretích strán, na príklad na stránke optout.aboutads.info.
  3. Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Doprava a platba

Tovar vám bude doručený na DOBIERKU do 1-2 pracovných dní kuriérom prepravnej spoločnosti GLS. Kuriér Vás bude kontaktovať pred jej doručením a dodá Vám ju priamo na vami uvedenú adresu. Tú je možné po dohovore s kuriérom zmeniť. Cena poštovného a balného je 3.9 €.


Do 70 € (vrátane) SR Nad 70 €ČR
Dobierka 3,90 € Zadarmo4 €           
Osobný odber zadarmo ZadarmoNIE

Po odoslaní vašej objednávky  Vám pošleme potvrdzujúci mail. V prípade, že Vám tovar do 3 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla balíka sa pokúsime problém vyriešiť.

+ -

Koľko stojí poštovné a aká je doba dodania?

Poštovné v rámci Slovenskej republiky sú 3.90€, pri objednávke nad 70 € je POŠTOVNÉ ZDARMA.

Poštovné do Českej republiky sú 4 €, pri objednávke nad 70 € je POŠTOVNÉ ZDARMA.

Ak si tovar objednáte v daný deň do 12:00 hod., bude vám dodaný nasledujúci deň. Ak si tovar objednáte po 12:00 hod., bude vám dodaný o 2 pracovné dni. Cez víkendy ani sviatky kuriérska spoločnosť balíky neroznáša.

+ -

Ako zistím, že bola moja objednávka prijatá a odoslaná?

Hneď, ako odošlete objednávku, príde vám automatický e-mail so zhrnutím vašej objednávky a potvrdením jej prijatia. Takisto vám príde aj sms o prijatí. Pokiaľ sa tak nestane, znamená to, že vašu objednávku neevidujeme. V takom prípade skontrolujte, či ste odklikli v košíku možnosť Objednávka s povinnosťou platby. Keď balík starostlivo skontrolujeme a zabalíme, odovzdáme ho kuriérskej spoločnosti GLS. V tom momente vám príde ďalší e-mail o odoslaní objednávky spolu s faktúrou a takisto sms od kuriérskej spoločnosti, kde je aj číslo balíka pre sledovanie (Sledovanie zásielok GLS)

+ -

Dá sa zmeniť dodacia adresa?

Dodacia adresa sa dá zmeniť len do momentu, kým je balík u nás a nie je u kuriéra. Preto je potrebné, v čo najkratšom možnom čase nás kontaktovať, aby sme dodaciu adresu mohli zmeniť. Pokiaľ už je balík u kuriéra, je treba skontaktovať sa s konkrétnym kuriérom a požiadať ho o zmenu adresy dodania, ktorá sa však nemôže výrazne líšiť od pôvodnej adresy (tzn. napr. zmena z Bratislavy na Prešov a pod.).

+ -

Akým spôsobom môžem u vás platiť?

Na našom e-shope odosielame tovar kuriérom na dobierku a je možné platiť len pri prebratí tovaru priamo kuriérovi, a to buď v hotovosti alebo kartou v EURÁCH. V Českej republike je možné platiť v českých korunách. 

Dá sa platiť aj prevodom na učet alebo kartou cez zabezpečenú platobnú bránu

+ -

Ako tovar posielate?

Tovar posielame prepravnou spoločnosťou GLS, ktorá zabezpečí, aby vám kuriér priniesol balík až k vám domov či do práce. Poštou neposielame!

+ -

Do akých krajín tovar odosielate?

Náš tovar odosielame do Slovenskej a Českej republiky.